תקנון הגרלה

תקנון הגרלה בפייסבוק תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים. "מכללת טקסטלי"המנהלת את עמוד הפייסבוק: "טקסטלי - המכללה לשיווק מבוסס תוכן בדיגיטל" מכריזה על פעילות אשר בסופה יוגרל בין המשתתפים אישור השתתפות בקורס  "Tamnon - Marketing & copy "  לא תשלום. תקנון זה בא להסדיר את כל הכללים שלפיהם תתנהל הפעילות. ההגרלה, הנערכת על ידי מנהל הדף נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות עבור פרסומת מסחרית, לפי חוק עונשין, התשל"ז. "מכללת טקסטלי" המנהלת את דף הפייסבוק רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה על תקופת הפעילות, ההשתתפות בהגרלה, על תחילת תקופת הפעילות ועל סיום על מועד ההשתתפות.  "מכללת טקסטלי" רשאית לשנות את מועד תחילת ההגרלה, את משך זמן המבצע, להוסיף הגרלות או פרסים נוספים ולבצע שינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.    תנאי ההגרלה ההגרלה תבוצע על ידי מנהלי הדף ותוצאות ההגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק של המכללה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר מועד ההגרלה. בנוסף, ישלח מנהל הדף הודעה פרטית לזוכה.  האחריות על מסירת הפרטים המדויקים של כל משתתף בהגרלה תחול רק על המשתתף.  אם הזוכה בפרס לא יצור קשר עם "מכללת טקסטלי" במשך חמישה ימים מתאריך פרסום התוצאות, תהיה המכללה רשאית לבטל את זכייתו או להעבירו לאחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על הזוכה בהגרלה לממש את זכייתו במועד הקרוב של הקורס. תוצאות ההגרלה הן תוצאות סופיות ואי אפשר לערער עליהן. הזוכה בהגרלה אינו רשאי להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא. אם יבקש הזוכה להעביר את הפרס לאדם אחר במקומו, תחול עליו האחריות הבלעדית להודיע למנהל הדף בכתב למי צריך למסור את הפרס בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים, שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. מנהלי ההגרלה לא יהיו אחראים או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר שבהתאם להוראותיו הועבר הפרס לאדם אחר. בני המשפחה של מנהל הדף אינם רשאים להשתתף בהגרלה. משתתפים אשר לא ימלאו את תנאי הגרלה, ייפסלו ובמקומם יבחר באקראי זוכה אחר אשר עמד בכל תנאי ההגרלה. הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הפרס כפי שהוגדר בתקנון זה. כל הוצאה אחרת למטרת מימוש הפרס כמו הוצאות נסיעה, הוצאות בגין מגבלות מיוחדות של הזוכה ועוד יחולו על הזוכה עצמו בלבד.   תנאי ההשתתפות בהגרלה לצורך ההשתתפות בהגרלה ייחשב כל אדם אשר גילו הוא מעל גיל 18 שנים. כדי להשתתף בהגרלה על המשתתף לעמוד בשלושה תנאים: עליו לסמן לייק לפוסט, להגיב על הפוסט ולשתף אותו. כדי שנוכל לעקוב אחרי מילוי תנאי ההשתתפות יש לסמן לייק, תגובה ושיתוף באופן ציבורי. אנו יכולים לעקוב רק אחרי שיתוף ציבורי, ולכן רק מי שיעשה לייק, תגובה או שיתוף ציבורי ייכנס להגרלה. ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום הפרטים שלו ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה באשר לפרסום פרטיו כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכל  פרט נוסף שמסר או שנמצא בפרופיל הפייסבוק של המשתתף. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות סודות מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, תכנים של הפעילות, עיצובים, קבצי וידאו, קבצי טקסט וכל חומר אחר הם רכושם הבלעדי של "מכללת טקסטלי" ומוגנים בחוק זכויות יוצרים. עם לחיצת לייק, תגובה ושיתוף ציבורי, מביע המשתתף את הסכמתו לתקנון ההגרלה. הוא מאשר כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את מילוי הוראותיו. ההשתתפות בהגרלה חלה על אחריותו הבלעדית של המשתתף, מנהלי הדף העורכים את ההגרלה לא יישאו באף נזק העלול להיגרם למשתתף כתוצאה מההשתתפות בכל שלב של הפעילות, מזכייתו בפרס או ממימוש ושימוש בפרס. מנהלי ההגרלה מצהירים במפורש כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, ובכל מקרה של השתתפות בפעילות לא תהיה למשתתף כל עילה או תביעה הקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות, לניהול הפעילות, לתוצאות הפעילות או לכל הכרוך בה. הדין החל על התקנון יהיה הדין הישראלי ובכל מקרה של תביעה, זכויות  הדיון בכל תביעה תהיה רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.        

תוכן עניינים

התקשרו - 072-2221780

צרו קשר

תמונה גדולה לאתר

מידע מקצועי

דילוג לתוכן